Đăng ký | Đăng nhập

Muay Sài Gòn

10 ÑIEÀU TAÂM NIEÄM

 1. Nghieâm chænh chaáp haønh noäi quy cuûa voõ ñöôøng
 2. Phaûi hieáu thaûo vôùi cha meï
 3. Trung thaønh vôùi Toå quoác, nghóa khí, ngay thaúng, uy tín vôùi moïi ngöôøi
 4. Kính troïng, leã ñoä vôùi ngöôøi lôùn tuoåi, hoøa nhaõ thöông yeâu caùc em nhoû, ngöôøi taøn taät
 5. Giuùp ñôõ baïn ñoàng moân trong khaû naêng cuûa mình
 6. Chuyeân caàn taäp luyeän, quyeát taâm ñaït ñöôïc thaân theå traùng kieän, deõo dai, tinh thaàn minh maãn, saùng suoát
 7. Trong thi ñaáu, thaéng khoâng laáy laøm vinh, thua khoâng laáy laøm nhuïc, chæ bieát trong loøng khoâng coù choã thaéng, thua, vinh, nhuïc
 8. Luoân ñoäng vieân, khích leä, khen taëng nhöõng ñieàu toát cuûa ngöôøi
 9. Luoân töï kieåm ñieåm mình, moãi ngaøy ít nhaát moät laàn
 10. Soáng ñôn giaûn, loøng trong saïch, taâm an vui laø kim chæ nam cuûa moân sinh voõ ñöôøng Muay Saøi Goøn
  
NỘI QUY
VÕ ĐUỜNG MUAY SÀI GÒN
  *****
 1. Trong phòng tập giày dép, trang phục cá nhân phải để đúng nơi quy định và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong phòng tập.

 2. Vào lớp phải mặc đồng phục Võ Đường, trừ trường hợp có lý do chánh đáng và đuợc sự chấp thuận của HLV mới đuợc vào lớp khi không có đồng phục.

 3. Trong phòng tập không được đùa giỡn, nói tục, nói xấu các bạn đồng môn. 

 4. Không được khích bác, chê bai các võ phái khác.

 5. Không được tự ý giao đấu hoặc tổ chức giao đấu trong lớp khi chưa có sự đồng ý của HLV Võ Đường.

 6. Tất cả các trận đấu giao hữu phải có sự chấp thuận của trưởng Ban Điều Hành Võ Đường.

 7. Không được vì lợi ích cá nhân mà lừa thầy phản bạn.

 8. Nghiêm cấm môn sinh có hành động thô lỗ, ngang ngược, khiếm nhã với HLV.

 9. Các HLV không được lạm dụng quyền hạn hiếp đáp môn sinh, tự ý sách động làm ngược lại với đường hướng của Võ Đuờng.

 10. Không được tham gia các băng nhóm cờ bạc, cướp giật và các tổ chức mờ ám, không rõ ràng (không nằm trong hệ thống tổ chức nhà nuớc).

Ban Điều Hành Võ Đường Muay Sài Gòn sẽ có hình thức xử lý nhắc nhở, cảnh cáo, sa thải đối với môn sinh vi phạm nội quy trên.
 
Ngày 22 Tháng 12 Năm 2012
TM. Ban Điều Hành Võ Đường Muay Sài Gòn
Trưởng Ban
Lương y Nguyễn Văn Minh